Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapiassa tutkitaan ja jäsennetään asiakkaan kokemuksia ja elämäntilannetta. Psykoterapia vahvistaa voimavaroja, lisää toiveikkuutta ja itseymmärrystä. Terapiassa asiakas asettaa tavoitteensa työskentelylle.

Terapia perustuu asiakkaan ja terapeutin luottamukselliseen suhteeseen, jossa kaikki asiakkaan tuomat asiat ovat merkityksellisiä. Terapeutin tehtävänä on olla asiakkaan tukena ja apuna. Lähtökohtana on asiakkaan arvojen ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen. Terapian avulla asiakas voi löytää uusia erilaisia näkökulmia tai tapoja suhtautua asioihin.

Psykoterapia

Psykoterapiassa hyödynnetään tarpeen mukaan luovuutta, toiminnallisia menetelmiä sekä kehollisuutta asiakkaan teemojen käsittelyssä. Meiltä on mahdollista saada keskusteluun pohjautuvaa psykoterapiaa sekä tanssi-liiketerapiaa yhtä aikaa, esim. niin että joka toinen kerta on keskusteluun perustuvaa ja joka toinen kerta tanssi-liiketerapiaa. Työskentelyssä etsitään sellaisia muotoja, jotka palvelevat parhaiten asiakasta.

Minna Canthin Kulman psykoterapeuttien psykoterapia perustuu integratiiviiseen ja ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen näkemykseen psyykkisistä ongelmista.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa etsitään asioille uusia näkökulmia ja huomioidaan edistymisaskeleita. Siinä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hyvää elämää tukevia voimavaroja. Ratkaisukeskeisyydessä keskitytään nykyisyyteen ja suunnataan tulevaisuuteen. Se ei sulje pois menneisyyden tapahtumien pohtimista. Menneisyyden merkitystä voidaan pohtia nykyhetken ja tulevaisuuden valossa.

Integratiivinen psykoterapia yhdistää sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri suuntaukset ja tutkimukset ovat osoittaneet psykoterapian hyödyistä ja vaikuttavuudesta. Suurin osa psykoterapia-asiakkaista hyötyy terapiasta eikä eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuuksissa ole löydetty selkeitä eroja. Integratiivisessa psykoterapiatyöskentelyssä pyritäänkin huomioimaan eri terapiasuuntauksille yhteisiä muutosta edistäviä tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. (lähde: http://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/psykoterapia/)

Psykoterapeutit

Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mck.fi

Auli Kurvinen

KM, Vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (VET, Valvira,KELA-kelpoisuus yksilöille ja ryhmille),tanssi-liiketerapeutti, kouluttaja, erityisopettaja ja erityislastentarhanopettaja. Keholliseen psykoterapiaan liittyviä muita koulutuksia: Moving cycle practioner, sensosomotorinen psykoterapia 1 taso.

Toiminimi Rapiat – Psykoterapiaa ja tanssiterapiaa: tanssijapsykoterapiaa.fi
Maarit Ylönen

LitT, FM, vaativan erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja -kouluttaja (VET, KELA -kelpoisuus yksilöille ja ryhmille), tanssi-liiketerapeutti, ratkaisukeskeinen taideterapeutti, työnohjaaja ( STORy), liikuntatieteilijä ja kulttuuriantropologi.

Toiminimi RAPSYDIA Tanssi-ja Psykoterapia & Työnohjaus
www.tanssipsykoterapia.fi

Katriina Hyvönen

PsT, dosentti, psykoterapeutti (Valvira, KELA -kelpoisuus), integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, psykologi, tanssi-liiketerapeutti.

Toiminimi Katriina Hyvönen